Bài 6: Sử dụng Alert trong Bootstrap để tạo cảnh báo đẹp mắt

Bài 6: Sử dụng Alert trong Bootstrap để tạo cảnh báo đẹp mắt

Alert trong Bootstrap chắc chắn sẽ mang lại sự nổi bật cho trang web của bạn, bởi không chỉ là một dòng cảnh báo bình thường nữa, với hiệu ứng vô cùng thân thiện không tạo sự khó chịu cho người dùng.

Ở bài trước chúng ta đã làm quen với cách sử dụng Accordion trong Bootstrap, hãy tiếp tục tìm hiểu về bài hôm nay để tạo cảnh báo trên website nhé.

Alert trong Bootstrap là gì?

Alert trong Bootstrap là một cảnh báo được hiện lên, có thể là khi truy cập vào trang web hoặc cũng có thể bạn làm một tác vụ gì đó.

Các loại cảnh báo:

 • Cảnh báo thành công
 • Cảnh báo nguy hiểm
 • Cảnh báo có liên kết

Một số ví dụ về cảnh báo Alert

Cảnh báo đơn giản bằng Alert trong Bootstrap

Chúng ta có thể hiển thị một cảnh báo đơn giản tùy chỉnh màu sắc cho hợp ngữ cảnh:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Bootstrap Example</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 </head>
 <body class="p-3 m-0 border-0 bd-example m-0 border-0">
  <!-- Example Code -->
	<div class="alert alert-primary" role="alert">
	 Bạn lưu ý với cảnh báo này!
	</div>
	<div class="alert alert-secondary" role="alert">
	 Có thể bạn cần quan tâm!
	</div>
	<div class="alert alert-success" role="alert">
	 Bạn đã tạo tài khoản thành công!
	</div>
	<div class="alert alert-danger" role="alert">
	 Nguy hiểm hãy thận trọng!
	</div>
	<div class="alert alert-warning" role="alert">
	 Có thể bạn cần biết!
	</div>
	<div class="alert alert-info" role="alert">
	 Cảnh báo thông tin!
	</div>
	<div class="alert alert-light" role="alert">
	 Cảnh báo với màu sáng!
	</div>
	<div class="alert alert-dark" role="alert">
	 Cảnh báo với màu tối!
	</div>
  <!-- End Example Code -->
 </body>
</html>

Kết quả là:

tao-canh-bao-bang-alert-trong-bootstrap-don-gian

Cảnh báo sau khi bấm vào nút

Bạn có thể bấm vào button và cảnh báo hiển thị ra, sau đó cho phép bạn close cảnh báo đi

Trước tiên để sử dụng được chức năng này bạn phải có javascript để chạy nó.

Bạn tạo 1 file index.js ngay cùng thư mục với trang html và dán đoạn code sau vào lưu lại nhé:

// NOTICE!!! Initially embedded in our docs this JavaScript
// file contains elements that can help you create reproducible
// use cases in StackBlitz for instance.
// In a real project please adapt this content to your needs.
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/*!
 * JavaScript for Bootstrap's docs (https://getbootstrap.com/)
 * Copyright 2011-2023 The Bootstrap Authors
 * Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 * For details, see https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.
 */

/* global bootstrap: false */

(() => {
 'use strict'

 // --------
 // Tooltips
 // --------
 // Instantiate all tooltips in a docs or StackBlitz
 document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')
  .forEach(tooltip => {
   new bootstrap.Tooltip(tooltip)
  })

 // --------
 // Popovers
 // --------
 // Instantiate all popovers in docs or StackBlitz
 document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]')
  .forEach(popover => {
   new bootstrap.Popover(popover)
  })

 // -------------------------------
 // Toasts
 // -------------------------------
 // Used by 'Placement' example in docs or StackBlitz
 const toastPlacement = document.getElementById('toastPlacement')
 if (toastPlacement) {
  document.getElementById('selectToastPlacement').addEventListener('change', function () {
   if (!toastPlacement.dataset.originalClass) {
    toastPlacement.dataset.originalClass = toastPlacement.className
   }

   toastPlacement.className = `${toastPlacement.dataset.originalClass} ${this.value}`
  })
 }

 // Instantiate all toasts in docs pages only
 document.querySelectorAll('.bd-example .toast')
  .forEach(toastNode => {
   const toast = new bootstrap.Toast(toastNode, {
    autohide: false
   })

   toast.show()
  })

 // Instantiate all toasts in docs pages only
 // js-docs-start live-toast
 const toastTrigger = document.getElementById('liveToastBtn')
 const toastLiveExample = document.getElementById('liveToast')

 if (toastTrigger) {
  const toastBootstrap = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastLiveExample)
  toastTrigger.addEventListener('click', () => {
   toastBootstrap.show()
  })
 }
 // js-docs-end live-toast

 // -------------------------------
 // Alerts
 // -------------------------------
 // Used in 'Show live alert' example in docs or StackBlitz

 // js-docs-start live-alert
 const alertPlaceholder = document.getElementById('liveAlertPlaceholder')
 const appendAlert = (message, type) => {
  const wrapper = document.createElement('div')
  wrapper.innerHTML = [
   `<div class="alert alert-${type} alert-dismissible" role="alert">`,
   `  <div>${message}</div>`,
   '  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>',
   '</div>'
  ].join('')

  alertPlaceholder.append(wrapper)
 }

 const alertTrigger = document.getElementById('liveAlertBtn')
 if (alertTrigger) {
  alertTrigger.addEventListener('click', () => {
   appendAlert('Chúc mừng, Bạn đã đăng ký thành công!', 'success')
  })
 }
 // js-docs-end live-alert

 // --------
 // Carousels
 // --------
 // Instantiate all non-autoplaying carousels in docs or StackBlitz
 document.querySelectorAll('.carousel:not([data-bs-ride="carousel"])')
  .forEach(carousel => {
   bootstrap.Carousel.getOrCreateInstance(carousel)
  })

 // -------------------------------
 // Checks & Radios
 // -------------------------------
 // Indeterminate checkbox example in docs and StackBlitz
 document.querySelectorAll('.bd-example-indeterminate [type="checkbox"]')
  .forEach(checkbox => {
   if (checkbox.id.includes('Indeterminate')) {
    checkbox.indeterminate = true
   }
  })

 // -------------------------------
 // Links
 // -------------------------------
 // Disable empty links in docs examples only
 document.querySelectorAll('.bd-content [href="#"]')
  .forEach(link => {
   link.addEventListener('click', event => {
    event.preventDefault()
   })
  })

 // -------------------------------
 // Modal
 // -------------------------------
 // Modal 'Varying modal content' example in docs and StackBlitz
 // js-docs-start varying-modal-content
 const exampleModal = document.getElementById('exampleModal')
 if (exampleModal) {
  exampleModal.addEventListener('show.bs.modal', event => {
   // Button that triggered the modal
   const button = event.relatedTarget
   // Extract info from data-bs-* attributes
   const recipient = button.getAttribute('data-bs-whatever')
   // If necessary, you could initiate an Ajax request here
   // and then do the updating in a callback.

   // Update the modal's content.
   const modalTitle = exampleModal.querySelector('.modal-title')
   const modalBodyInput = exampleModal.querySelector('.modal-body input')

   modalTitle.textContent = `New message to ${recipient}`
   modalBodyInput.value = recipient
  })
 }
 // js-docs-end varying-modal-content

 // -------------------------------
 // Offcanvas
 // -------------------------------
 // 'Offcanvas components' example in docs only
 const myOffcanvas = document.querySelectorAll('.bd-example-offcanvas .offcanvas')
 if (myOffcanvas) {
  myOffcanvas.forEach(offcanvas => {
   offcanvas.addEventListener('show.bs.offcanvas', event => {
    event.preventDefault()
   }, false)
  })
 }
})()

Tiếp tục ta có code html gọi script index.js ở bên dưới thẻ đóng </body> như sau:

<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
  <title>Bootstrap Example</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 </head>
 <body class="p-3 m-0 border-0 bd-example m-0 border-0">

  <!-- Example Code -->
  
  <div id="liveAlertPlaceholder"></div>
  <button type="button" class="btn btn-primary" id="liveAlertBtn">Đăng ký</button>
  
  <!-- End Example Code -->
 </body>
  <script src="index.js"></script>
</html>

Và kết quả thu được là:

hien-thi-thong-bao-sau-khi-bam-nut-dang-ky

Cảnh báo Alert kèm theo liên kết

Bạn có thể hiển thị cảnh báo kèm theo liên kết:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
  <title>Bootstrap Example</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 </head>
 <body class="p-3 m-0 border-0 bd-example m-0 border-0">
  <!-- Example Code -->
	<div class="alert alert-danger" role="alert">
		Cảnh báo! bạn cần phải đọc kỹ trước khi làm <a href="#" class="alert-link">Đọc điều khoản</a>. Hi vọng không làm phiền bạn.
	</div>
  <!-- End Example Code -->
 </body>
</html>

Kết quả là:

hien-thi-canh-bao-kem-theo-lien-ket

Cảnh báo kèm theo icon

Cảnh báo kèm theo icon làm nổi bật, chỉ cần nhìn icon thì người xem đã biết nội dung cảnh báo là loại gì rồi

Trước tiên bạn có thể tham khảo thư viện hơn 1800 icon của Bootstrap nhé: tìm hiểu tại đây.

Cách sử dụng icon:

Bạn có thể tìm kiếm chọn icon phù hợp bấm vào ở đây sẽ có 2 cách phổ để chèn icon:

 • Chèn bằng thẻ <i></i>: Nếu muốn chèn băng thẻ i bạn cần phải chèn style vào:
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">

Sau đó copy hướng dẫn chèn icon ở mỗi trang icon khác nhau:

<i class="bi bi-info-circle"></i>

Đoạn code mẫu:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
  <title>Bootstrap Example</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
 </head>
 <body class="p-3 m-0 border-0 bd-example m-0 border-0">
  <!-- Example Code -->
	<i class="bi bi-info-circle"></i>
  <!-- End Example Code -->
 </body>
</html>
 • Chèn bằng thẻ <svg></svg>: Nếu chèn bằng thẻ này thì bạn không cần import file CDN CSS vào:
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
  <title>Bootstrap Example</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 </head>
 <body class="p-3 m-0 border-0 bd-example m-0 border-0">
  <!-- Example Code -->
	<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-info-circle" viewBox="0 0 16 16">
		<path d="M8 15A7 7 0 1 1 8 1a7 7 0 0 1 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/>
		<path d="m8.93 6.588-2.29.287-.082.38.45.083c.294.07.352.176.288.469l-.738 3.468c-.194.897.105 1.319.808 1.319.545 0 1.178-.252 1.465-.598l.088-.416c-.2.176-.492.246-.686.246-.275 0-.375-.193-.304-.533L8.93 6.588zM9 4.5a1 1 0 1 1-2 0 1 1 0 0 1 2 0z"/>
	</svg>
  <!-- End Example Code -->
 </body>
</html>

Cả 2 cách đều cho ra kết quả như sau:

cach-dung-icon-trong-bootstrap

Rồi, quay lại với phần đưa icon vào cảnh báo Alert trong Bootstrap ta tạo thử một cảnh báo như sau:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Bootstrap Example</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 </head>
 <body class="p-3 m-0 border-0 bd-example m-0 border-0">
  <!-- Example Code -->
	<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;">
	 <symbol id="check-circle-fill" viewBox="0 0 16 16">
		<path d="M16 8A8 8 0 1 1 0 8a8 8 0 0 1 16 0zm-3.97-3.03a.75.75 0 0 0-1.08.022L7.477 9.417 5.384 7.323a.75.75 0 0 0-1.06 1.06L6.97 11.03a.75.75 0 0 0 1.079-.02l3.992-4.99a.75.75 0 0 0-.01-1.05z"/>
	 </symbol>
	 <symbol id="info-fill" viewBox="0 0 16 16">
		<path d="M8 16A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16zm.93-9.412-1 4.705c-.07.34.029.533.304.533.194 0 .487-.07.686-.246l-.088.416c-.287.346-.92.598-1.465.598-.703 0-1.002-.422-.808-1.319l.738-3.468c.064-.293.006-.399-.287-.47l-.451-.081.082-.381 2.29-.287zM8 5.5a1 1 0 1 1 0-2 1 1 0 0 1 0 2z"/>
	 </symbol>
	 <symbol id="exclamation-triangle-fill" viewBox="0 0 16 16">
		<path d="M8.982 1.566a1.13 1.13 0 0 0-1.96 0L.165 13.233c-.457.778.091 1.767.98 1.767h13.713c.889 0 1.438-.99.98-1.767L8.982 1.566zM8 5c.535 0 .954.462.9.995l-.35 3.507a.552.552 0 0 1-1.1 0L7.1 5.995A.905.905 0 0 1 8 5zm.002 6a1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0-2z"/>
	 </symbol>
	</svg>
	<div class="alert alert-primary d-flex align-items-center" role="alert">
	 <svg class="bi flex-shrink-0 me-2" role="img" aria-label="Info:"><use xlink:href="#info-fill"/></svg>
	 <div>
		Bạn lưu ý với cảnh báo này!
	 </div>
	</div>
	<div class="alert alert-success d-flex align-items-center" role="alert">
	 <svg class="bi flex-shrink-0 me-2" role="img" aria-label="Success:"><use xlink:href="#check-circle-fill"/></svg>
	 <div>
		Bạn đã tạo tài khoản thành công!
	 </div>
	</div>
	<div class="alert alert-warning d-flex align-items-center" role="alert">
	 <svg class="bi flex-shrink-0 me-2" role="img" aria-label="Warning:"><use xlink:href="#exclamation-triangle-fill"/></svg>
	 <div>
		Có thể bạn cần biết! 
	 </div>
	</div>
	<div class="alert alert-danger d-flex align-items-center" role="alert">
	 <svg class="bi flex-shrink-0 me-2" role="img" aria-label="Danger:"><use xlink:href="#exclamation-triangle-fill"/></svg>
	 <div>
		Nguy hiểm hãy thận trọng!
	 </div>
	</div>
  <!-- End Example Code -->
 </body>
</html>

Kết quả là:

icon-kem-theo-canh-bao

Lời kết

Trên đây mình đã giới thiệu tiếp cho các bạn một thành phần nữa của ComponentsAlert Bootstrap, hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Bài viết cùng chủ đề:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *