Bài 6: tìm hiểu các loại toán tử trong PHP

Bài 6: tìm hiểu các loại toán tử trong PHP

Các loại toán tử trong PHP như phép so sánh, gán, số học…

Mỗi loại ngôn ngữ lập trình có quy tắc riêng cho từng toán tử, nên PHP cũng vậy.

Ở bài số 5 chúng ta đã tìm hiểu về các hàm toán học math function trong PHP rồi, giờ hãy cùng tìm hiểu về toán tử trong PHP xem nhé.

Toán tử số học (arithmetic operator)

Toán tử số học (arithmetic operator) bao gồm các phép tính như cộng, trừ, nhân , chia…

về loại toán tử này thì cũng tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác hãy cùng xem các ví dụ để hiểu rõ hơn nhé:

Phép toánToán tửCâu lệnh
Phép cộng+$x+$y
Phép trừ$x-$y
Phép nhân*$x*$y
Phép chia/$x/$y
Phép chia lấy phần dư%$x%$y
Lũy thừa**$x**$y
Bảng toán chú thích toán tử số học
<?php
	//khai báo biến đầu vào
	$x=15;
	$y=4;
	//phép cộng
	echo ($x+$y);//kết quả: 19
	echo '<br>';
	//phép trừ
	echo ($x-$y);//kết quả: 11
	echo '<br>';
	//phép nhân
	echo ($x*$y);//kết quả: 60
	echo '<br>';
	//phép chia
	echo ($x/$y);//kết quả: 3.75
	echo '<br>';
	//phép chia lấy phần dư
	echo ($x%$y);//kết quả: 3
	echo '<br>';
	//lũy thừa
	echo ($x**$y);//kết quả: 50625
	
?>

Toán tử gán (assignment operator)

Toán tử gán dùng để gán giá trị cho biến cũng có thể kết hợp với toán tử số học để gán nhanh cho biến.

Toán tửGán nhanhGiải thích
=$x=$y$x=$y
+=$x+=$y$x=$x+$y
-=$x-=$y$x=$x-$y
*=$x*=$y$x=$x*$y
/=$x/=$y$x=$x/$y
%=$x%=$y$x=$x%$y
Giải thích toán tử gán trong PHP

Cùng xem ví dụ:

<?php
	//khai báo biến đầu vào
	$x=15;
	$y=4;
	//phép gán
	echo ($x=$y);//kết quả: 4
	echo '<br>';
	//phép cộng
	echo ($x+=$y);//kết quả: 8
	echo '<br>';
	//phép trừ
	echo ($x-=$y);//kết quả: 4
	echo '<br>';
	//phép nhân
	echo ($x*=$y);//kết quả: 16
	echo '<br>';
	//phép chia
	echo ($x/=$y);//kết quả: 4
	echo '<br>';
	//phép chia lấy phần dư
	echo ($x%=$y);//kết quả: 0
	echo '<br>';	
?>

Toán tử so sánh (comparison operator)

Ở đây, toán tử so sánh được dùng để so sánh 2 giá trị số hoặc chuỗi:

Toán tử Giải thíchVí dụ
==Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)x==y
===Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Giống như toán tử == nhưng phải thỏa mãn thêm điều kiện có cùng kiểu dữ liệu
x===y
Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh lớn hơn
x>y
Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh nhỏ hơn
x<y
!=Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh khác nhau
x!=y
!==Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh khác nhau về giá trị hoặc kiểu dữ liệu
x!==y
>=Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh lớn hơn hoặc bằng
x>=y
<=Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh lớn nhỏ hơn hoặc bằng
x<=y
<> Giá trị trả về là True(đúng) hoặc False(không đúng)
Điều kiện so sánh nếu hai đối số không bằng nhau
x<>y
<=>Nếu x nhỏ hơn y trả về -1, x bằng y trả về 0, x lớn hơn y trả về 1x<=>y
Bảng chú thích toán tử so sánh

Cùng xem ví dụ:

<?php
$x = 33;  
$y = 15;
var_dump($x == $y);//kết quả: false
echo '<br>';

var_dump($x === $y);//kết quả: false
echo '<br>';

var_dump($x > $y);//kết quả: true
echo '<br>';

var_dump($x < $y);//kết quả: false
echo '<br>';

var_dump($x != $y);//kết quả: true
echo '<br>';

var_dump($x !== $y);//kết quả: true
echo '<br>';

var_dump($x >= $y);//kết quả: true
echo '<br>';

var_dump($x <= $y);//kết quả: false
echo '<br>';

var_dump($x <> $y);//kết quả: true
echo '<br>';

var_dump($x <=> $y);//kết quả: 1
echo '<br>';
?>

Toán tử tăng/giảm (increment/decrement operator)

Như các bạn đã biết để đếm số lần xuất hiện hay số lần vòng lặp thì ta thường hay sử dụng cách là cộng thêm 1 vào mỗi lần, hoặc khi dùng vòng lặp for cũng sử dụng toán tử tăng giảm trong PHP.

Toán tửGiải thích
++Có 2 kiểu:
Nếu ++ đứng trước biến ++$x thì tăng lên 1 giá trị rồi trả về
Nếu ++ đứng sau biến $x++ thì trả về rồi mới tăng lên 1 giá trị
Có 2 kiểu:
Nếu — đứng trước biến –$x thì giảm xuống 1 giá trị rồi trả về
Nếu — đứng sau biến $x– thì trả về rồi mới giảm xuống 1 giá trị
Giải thích toán tử tăng giảm trong PHP

Cùng xem ví dụ:

<?php
$x = 33;  
echo '$x++: '.$x++.'<br>';
echo 'Giá trị thực của x: '.$x;
echo '<br>';
$x = 33;
echo '++$x: '.++$x.'<br>';
echo 'Giá trị thực của x: '.$x;
echo '<br>';
$x = 33;
echo '$x--: '.$x--.'<br>';
echo 'Giá trị thực của x: '.$x;
echo '<br>';
$x = 33;
echo '--$x: '.--$x.'<br>';
echo 'Giá trị thực của x: '.$x;
echo '<br>';
?>

Kết quả:

toan-tu-tang-giam-dan-trong-php

Toán tử logic (logical operator)

Các toán tử logic trong PHP thường được sử dụng để kết hợp với các toán tử so sánh để đưa ra các điều kiện

Toán tửGiải thíchVí dụ
andnếu x và y đều bằng 1 trả về true $x==1 and $y==1
ornếu x hoặc y một trong hai hoặc cả hai bằng 1 trả về true $x==1 or $y==1
xornếu x hoặc y một trong hai bằng 1 trả về true $x==1 xor $y==1
&&nếu x và y đều bằng 1 trả về true $x==1 && $y==1
||nếu x hoặc y một trong hai hoặc cả hai bằng 1 trả về true $x==1 || $y==1
!nếu x khác y trả về true$x != $y
Giải thích toán tử logic trong PHP
<?php
$x = 33;
$y = 15;
$result = $x==33 and $y==15;
var_dump($result);//kết quả: true
echo '<br>';

$result = $x==33 or $y==15;
var_dump($result);//kết quả: true
echo '<br>';

$result = ($x==33 xor $y==15);
var_dump($result);//kết quả: false
echo '<br>';

$result = $x==33 && $y==15;
var_dump($result);//kết quả: true
echo '<br>';

$result = $x==33 || $y==15;
var_dump($result);//kết quả: true
echo '<br>';

$result = $x!=33;
var_dump($result);//kết quả: false
?>

Toán tử chuỗi trong PHP

Toán tử chuỗi trong PHP để nối 2 chuỗi hoặc nỗi chuỗi a vào chuỗi b:

Toán tửVí dụGiải thích
.$a.$bNối hai chuỗi a và b thành mỗi chuỗi mới
.=$a.=$bNỗi thêm chuỗi b vào chuỗi a có sẵn
Giải thích toán tử chuỗi trong PHP

Cùng xem ví dụ:

Ta có chuỗi a[‘Hôm nay tôi đi học’] và chuỗi b[‘bị trễ mười phút’]

giờ ta sẽ sử dụng 2 toán tử trên để ghép chuỗi lại với nhau:

<?php
$a='Hôm nay tôi đi học,'; 
$b='bị trễ mười phút';
echo $a.$b;//kết quả: Hôm nay tôi đi học,bị trễ mười phút
echo '<br>';
echo $a.=$b;//kết quả: Hôm nay tôi đi học,bị trễ mười phút
?>

Lời kết

Như vậy mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu các loại toán tử trong ngôn ngữ lập trình PHP rồi, có vấn đề nào còn khúc mắc các bạn bình luận xuống dưới để cùng thảo luận nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ này của mình!

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *